ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1016
18 พ.ย. 2556
252 กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2556 สมัยท่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1006
18 พ.ย. 2556
253 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำปี2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1253
29 ต.ค. 2556
254 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิการในการขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
1112
29 ต.ค. 2556
255 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1109
28 ต.ค. 2556
256 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
981
08 ส.ค. 2556
257 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกสมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยท่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1071
31 ก.ค. 2556
258 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1020
31 ก.ค. 2556
259 รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลสองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1266
28 มิ.ย. 2556
260 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
11 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43