ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ บุคคล นิติบุคคล บริษัทหรือหน่วยงานของรัฐที่มาติดต่อขอรับบริการกับ อบต.สองแพรก ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของ อบต.สองแพรก (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ปี 2562
  รายละเอียด :

 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/1yzp6e

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 370 คน