ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่ทำงานกับ อบต.สองแพรกมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 https://itas.nacc.go.th/go/iit/1yzp6e

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 376 คน