ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
09 มิ.ย. 2557
172 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
26 พ.ค. 2557
173 กำหนดสมัยประชุมปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
13 ก.พ. 2557
174 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการกประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
221
13 ก.พ. 2557
175 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
13 ก.พ. 2557
176 ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
12 ก.พ. 2557
177 เรียกสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 สมัยสามัญสมัยแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
198
27 ม.ค. 2557
178 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
06 ม.ค. 2557
179 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2558
360
20 ธ.ค. 2556
180 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
20 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37