ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 เม.ย. 2561
112 การป้องกันและแก้ไขอัคคีภัย ภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 เม.ย. 2561
113 ประชาสัมพันธ์ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 มี.ค. 2561
114 ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปี 2561
60
21 ก.พ. 2561
115 กำหนดสมัยประชุมประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
12 ก.พ. 2561
116 นัดประชุมสภา อบต.สองแพรก (สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
05 ก.พ. 2561
117 ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการร้านค้าศูนย์บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
56
25 ม.ค. 2561
118 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ม.ค. 2561
119 ให้ผู้วางมัดจำรังวัดไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีและที่เหลือคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
23 ม.ค. 2561
120 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากช่อง-หินลูกช้าง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
23 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37