ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
26 พ.ค. 2557
182 กำหนดสมัยประชุมปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
13 ก.พ. 2557
183 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการกประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
243
13 ก.พ. 2557
184 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
13 ก.พ. 2557
185 ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
12 ก.พ. 2557
186 เรียกสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 สมัยสามัญสมัยแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
222
27 ม.ค. 2557
187 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
06 ม.ค. 2557
188 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2558
381
20 ธ.ค. 2556
189 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
20 ธ.ค. 2556
190 ประกาศกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
02 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38