ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2557 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
26 พ.ค. 2557
192 กำหนดสมัยประชุมปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
13 ก.พ. 2557
193 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการกประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
256
13 ก.พ. 2557
194 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
13 ก.พ. 2557
195 ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
12 ก.พ. 2557
196 เรียกสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 สมัยสามัญสมัยแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
236
27 ม.ค. 2557
197 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
06 ม.ค. 2557
198 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2558
394
20 ธ.ค. 2556
199 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
20 ธ.ค. 2556
200 ประกาศกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39