ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
689
21 ธ.ค. 2563
62 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
586
26 พ.ย. 2563
63 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
919
21 ต.ค. 2563
64 แจ้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ต.ค. 2563
65 แจ้งผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 ก.ย. 2563
66 เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
03 ส.ค. 2563
67 กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
930
10 ก.ค. 2563
68 การรณรงค์ใช้กระดาษอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
590
08 ก.ค. 2563
69 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
963
30 มิ.ย. 2563
70 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
955
12 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43