สมรรถนะหลัก อ่าน 544 คน
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมสภา
 

KM  101 งานบริหารทั่วไป

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  102 งานการเจ้าหน้าที่

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม

KM  103 งานนโยบายและแผน

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  104 งานนิติการ

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  105 งานสวัสดิการสังคม

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  106 งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  107 งานสาธารณสุข

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  401 งานการเงินและบัญชี

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  402 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  403 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  501 งานก่อสร้าง ผังเมือง ประสานสาธารณูปโภค

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว

KM  121 งานตรวจสอบภายใน

กฎระเบียบ/หลักเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลข่าว
คู่มือ/มาตรฐานปฏิบัติงาน/แบบฟอร์ม
ไม่มีข้อมูลข่าว