ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศประเมินตนเอง ปี 2553
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

        เรื่อง   การประเมินเป้าหมายมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล

                 ผ่านระบบสารสนเทศเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กร

                 ปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 388 คน