ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด :

 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ที่มีอายุ 59 ปี โดยเกิดก่อน 1 ตุลาคม 2501 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ซึ่งเป็นผู้ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วัีนที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.077-367218)

*หลักฐานที่ต้องใช้

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาหน้าสมุดธนาคาร ธกส.สาขาชัยบุรี

4.หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 134 คน